Вчена рада - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вчена рада

Вчена рада ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» є колегіальним органом управління, який:

– визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
– ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;
– визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
– ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
– обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників відділів;
– затверджує освітні програми, кваліфікації, навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
– ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
– затверджує Правила прийому до університету, зміни і доповнення до них;
– ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
– розглядає питання щодо стану та напрямів розвитку навчальної, навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних зв’язків в університеті;
– розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури та докторантури;
– розглядає та затверджує подання науково-методичної та навчально-методичної рад університету;
– розглядає питання підготовки та видання наукових та навчально-методичних видань університету;
– розглядає питання про висунення працівників університету на здобуття почесних звань, державних премій, нагород, відзнак, іменних стипендій;
– оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
– присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки.

Вчену раду ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» очолює голова – доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, ректор Коцур Віктор Петрович. Заступник голови Вченої ради університету – перший проректор, кандидат педагогічних наук, доцент Хомич Валерій Феодосійович. Повноваження секретаря Вченої ради покладаються на ученого секретаря університету – кандидата історичних наук, доцента Зленко Алла Миколаївна.
Вчену раду університету створено строком на п’ять років. Склад Вченої ради університету затверджено наказом №181 від 28.10.2016 р.

До складу Вченої ради університету входять за посадами заступники ректора, керівники факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обрані з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування.

Засідання Вченої ради університету проводяться згідно порядку денного. Рішення Вченої ради вводяться в дію рішенням ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

КЕРІВНИЦТВО

Коцур В.П.

Коцур Віктор Петрович

доктор історичних наук, професор,
дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України

Голова Вченої ради 

ЗАСТУПНИК ТА СЕКРЕТАР

Хомич В.Ф.

Хомич Валерій Феодосійович

кандидат педагогічних наук, доцент,
перший проректор

Заступник голови Вченої ради 

Зленко А.М.

Зленко Алла Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Секретар Вченої ради

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 2, каб. 205 (конференц-зал імені Василя Сухомлинського).

vchenarada.phpdu@gmail.com

Перейти до вмісту