Токмань Ганна Леонідівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Токмань Ганна Леонідівна

Токмань
Ганна Леонідівна 

учитель-методист, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 9 листопада 1953 року у м. Вітебську БРСР (нині Білорусь), де батько, Кузьменко Леонід Андрійович, працював на посаді головного архітектора міста за призначенням після закінчення київського інституту. Мама, Кузьменко Вікторія Антонівна, лікар-мікробіолог. Батьки родом з Переяслава.

Навчання. 1956-1966 рр. родина жила в місті Херсоні, Ганна Кузьменко навчалася у середній школі №20.

1966-1975 рр. жили у місті Запоріжжі. Із Золотою медаллю закінчила середню школу №5 (1971), з відзнакою закінчила філологічний факультет Запорізького державного педагогічного інституту (1975).

1998 року, під час проходження аспірантури в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Художньо-філософський феномен лірики Євгена Плужника» (спеціальність: 10.01.01 – українська література).

2003 року під час проходження докторантури в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України достроково захистила докторську дисертацію на тему: «Екзистенціально-діалогічна концепція методики викладання української літератури в старшій школі» (спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література) – захист у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Робота. Протягом 19 років працювала вчителем української мови і літератури середньої школи №16 м. Бердянська Запорізької області. 1990 року стала заступником директора з навчально-виховної роботи у цій же школі. Одержала звання «Вчитель-методист», відзнаку «Відмінник народної освіти України». Досвід учителювання став базою для подальшої наукової роботи Ганни Токмань у царині методики навчання літератури.

З 1994 року працює у вищій школі, 1994-1999 рр. – в Бердянському державному педагогічному інституті імені Поліни Осипенко.

3 2000 р. по сьогодні Ганна Токмань – науково-педагогічний працівник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

2004 р. присвоєне вчене звання професор.

Г. Токмань є членом двох спецрад – із захисту кандидатських і докторських дисертацій при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова і при ПХДПУ імені Григорія Сковороди; входить до авторського колективу 12-томної академічної «Історії української літератури», член редколегій журналу «Дивослово» та інших видань.

Суспільно-громадська діяльність. У гострі, порогові моменти національної історії бере активну участь у політичних подіях. У кінці 1980-х років активно долучилася до створення і діяльності всеукраїнських громадської і громадсько-політичної організацій: «Всеукраїнське товариство української мови імені Т. Г. Шевченка» і «Народний рух України», очолювала одне з перших товариств української мови на Півдні України. Взяла участь у Помаранчевій революції і Революції гідності. Спогади про історичні події виповіла в книзі: Майдан: сторінка живої історії. Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2015. 104 с.

Коло наукових інтересів. Професор Ганна Токмань працює у двох галузях науки – літературознавстві і педагогіці. У теорії літератури бере участь у створенні екзистенціальної парадигми у вітчизняному літературознавстві. Запропонувала методологічні засади і методику проведення діалогу «лірика – екзистенціальна філософія». Узагальнила і застосувала у власних дослідженнях аналітичну літературознавчу думку філософів-екзистенціалістів (М. Гайдеґґер, Г. Марсель, А. Камю, П. Тілліх та інші).

У царині історії української літератури на екзистенціально-діалогічних засадах провела дослідження творчості Г. Сковороди, М. Максимовича, Є. Плужника, Б.-І. Антонича, Т. Осьмачки, І. Світличного. Вивчає діалог українських поетів ХХ ст. з Т. Шевченком. Також проаналізувала окремі мотиви у творах І. Котляревського, І. Нечуя-Левицького, І. Франка, Лесі Українки, С. Гординського. У спеціальних або компаративних студіях дослідила твори зарубіжних письменників, зокрема О. де Бальзака, Шолом-Алейхема, А. Мердок, Р.-М. Рільке, А. Камю, Г. Мюллер, М.-В. Льйоси.

У педагогіці здійснює філософізацію дидактичного літературознавства. Наблизила методику викладання літератури, як прикладну дисципліну, до сучасних надбань у галузях літературознавства, філософії, психології, політології та інших. Уперше напрацювала екзистенціально-діалогічну концепцію викладання української літератури в старшій школі.

Ґрунтуючись на досвіді майже 20-тирічного вчителювання, запропонувала нові парадигму, технології і моделі викладання української літератури. Зокрема, розробила принципи проблемності, діалогізму, екзистенційного розвитку особистості юного читача. Вводить елементи різноманітних методів літературознавчого дослідження до теорії і методики навчання української літератури.

Наукове керівництво. Керує науковою школою «Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту». Під її керівництвом або за її консультування захищено 7 кандидатських дисертацій і 2 докторських. Керує бакалаврськими і магістерськими дипломними роботами.

Основні наукові праці. Упродовж 24 років науково-педагогічної праці у вищій школі опубліковано 240 робіт. Одноосібні монографії, вибрані праці, підручник, навчальні і навчально-методичні посібники:

  1. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі на екзистенціально-діалогічних засадах: монографія. Київ : Міленіум, 2003. 320 с.
  2. Токмань Г. Жар думок: Лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен: монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2013. 224 с.
  3. Токмань Г. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту: Вибрані праці. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. 336 с.
  4. Токмань Г. Уявні діалоги: Слово про науковців: Вибрані праці. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. 272 с.
  5. Токмань Г. Методика навчання української літератури в середній школі: Підручник. Київ : ВЦ «Академія», 2012. 312 с. (Серія «Альма матер»).
  6. Токмань Г. Методика навчання української і зарубіжної літератури в середній школі: самостійна робота студента: навчально-методичний посібник. Київ : Міленіум, 2019. 112 с.
  7. Токмань Г. Курсова, бакалаврська, дипломна, маґістерська роботи з української літератури та методики її викладання в школі: навчальний посібник. Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2001. 80 с.
  8. Токмань Г. Історія української літератури кінця ХІХ-початку ХХ ст.: Самостійна робота студента: навчальний посібник. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 1999. 54 с.

Є співавтором низки книжок, а саме: Діалогічне прочитання української літератури: колективна монографія (2007), Геніальний сподвижник козацьких родів Максимовичів і Тимківських (2011), Наш першорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах (2012), Практика в системі бакалаврської і магістерської освіти філолога: літературознавчий аспект (2017), Посібник-антологія «Поетичний славень Сковороді» (2018), Професійна підготовка магістра з літературознавчих дисциплін (2018).

Авторка академічного літературознавчого журналу «Слово і час» та методичного журналу «Дивослово».

Бере участь у наукових, всеукраїнських і міжнародних, конференціях. Плідно співпрацює з Німецько-українським товариством імені проф. Юрія Бойка-Блохіна (Мюнхен), написала й опублікувала у вітчизняних і зарубіжних виданнях низку праць про науковий спадок Ю. Бойка-Блохіна.

Інформаційна діяльність про науково-педагогічного працівника Токмань Г.Л.

Навчальні дисципліни: Теорія літератури, Методика навчання української і зарубіжної літератури в середній школі, Методика викладання літературознавчих дисциплін, Інноваційні технології навчання української літератури, Українська екзистенціальна лірика.

Перейти до вмісту