Савчин Олександр Михайлович - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Савчин Олександр Михайлович

Савчин О.М.

Савчин
Олександр Михайлович 

викладач кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

(в зручний для студентів час робочого дня, за умов попередньої домовленості)
кабінет № 21
(корпус № 1, поверх № 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (096) 678 06 26
sam111@ukr.net

Біографічні відомості. Народився 26 липня 1963 року в місті Київ, в робочій родині Михайла Дмитровича та Ніни Омелянівни.

Навчання. 1970-1980 рр. отримав середню освіту у середній школі за № 152 Дніпровськоо району міста Києва. 1983-1988 рр. – навчання у «Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького» за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна). Отримав диплом викладача педагогіки та психології (дошкільної), методиста з дошкільного виховання.

1992-1994 рр. – навчання у Київському інституті удосконалення кваліфікації вчителів імені Бориса Грінченка» за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання». Отримав диплом вчителя початкових класів.

2005-2007 рр. – навчання у «Київському інституті підготовки кадрів промисловості» за спеціальністю «Фінанси». Отримав диплом спеціаліста з фінансів.

2014-2018 рр. – навчання в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», місто Переяслав Київської області (денна форма навчання), за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (українська мова)».

Від квітня до листопада 2018 року на базі центрального інституту післядипломної освіти  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук  пройшов навчання та підвищив кваліфікацію за категорією: «Викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації  СП 35830447/2707-18). Випускну роботу виконав на тему: «Психолого-педагогічні умови розвитку умінь дітей дошкільного віку продукувати розповіді».

З 2016 року до теперішнього часу Савчин О.М., під науковим керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Калмикова Г.В., працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Формування умінь будувати різного типу розповіді у дітей старшого дошкільного віку» за спеціальністю 13.00.08 – «Дошкільна педагогіка» (витяг з протоколу № 10 засідання вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди від 29 червня 2016 року).

Робота. У 1984 році, ще під час навчання на другому курсі денної форми навчання у  «Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького» був запрошений керівництвом заводу «Арсенал» і відділом освіти Печерського району міста Києва на посаду методиста дошкільного навчального закладу за № 732 заводу «Арсенал» Печерського району міста Києва.

У 1986 році перейшов на заочну форму навчання «КДПІ імені О.М. Горького» через пропозицію відділу освіти Київської міського виконавчого комітету очолити дошкільний навчальний заклад за № 542 Радянського району міста Києва, де одночасно виконував обов’язки як завідуючого так і методиста закладу. За три роки роботи вивів дитячий садок на передові позиції по всім показникам і закріпив статус успішного закладу дошкільної освіти.

Від 1989 до 1991 року, працюючи інструктором РК КПУ Радянського району міста Києва, очолював освітню групу, до якої входили два заклади вищої освіти (Київський державний педагогічний інститут, до складу якого входила філія у місті Переяслав-Хмельницький, і Київський інститут народного господарства), два технікуми (Київський індустріально – педагогічний технікум і Київський топографічний технікум), три професійно-технічних училища (включно з педагогічним училищем за №1), сімнадцять середньоосвітніх шкіл і тридцять два дошкільних заклади району.

Від 1992 до 1994 року працював районним методистом з дошкільного виховання у тридцяти двох дошкільних закладах всіх форм власності відділу освіти Радянського району міста Києва. З 1993 року, у зв’язку із реорганізацією відділу освіти в  районне управління, разом з роботою районного методиста, виконував обов’язки щодо інспектування навчально-виховного процесу в зазначених вище закладах дошкільної освіти району.

Від 1994 до 1996 року керував роботою дошкільного закладу за № 731 Печерського району міста Києва. Домігся залучення та, на чолі колективу, взяв участь в експерименті Програми «Перші кроки» Міжнародного Фонду «Відродження» в Україні по  впровадженню програми всебічного розвитку дитини, кінцевою метою якої було створення дошкільного закладу – школи на базі зазначеного дитсадка.

Від 1996 до 2014 року, працюючи на керівних посадах у бізнес – структурах, при патронаті Київського центру захисту інвалідів, організував «з нуля» роботу навчально-виробничого комбінату для киян з обмеженими можливостями (придбання будівлі, реконструкція та ремонт, пошук і навчання викладацького складу) щодо набуття інвалідами спеціальностей на потребу сучасного ринку праці, з подальшим працевлаштуванням та навчанням у закладі вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Суспільно-громадська діяльність. Савчин О.М. член громадської наукової організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів», а також є членом оргкомітету щорічної міжнародної конференції з психолінгвістики.

Коло наукових інтересів. Коло наукових інтересів Олександра Михайловича Савчина росповсюджується від історії вітчизняної  дошкільної педагогіки до новітніх технологій в галузі  організації, супроводу та контролю діяльності сучасних закладів дошкільної освіти ХХІ сторіччя, від вивчення та врахування вікових фізично – фізіологічних особливостей  дошкільників до психологічних, психолінгвістичних  норм й індивідуальних особливостей, аж до психічних відхилень і розладів, в процесі комплексного гармонійного розвитку маленьких особистостей.

Значну увагу наукової діяльності Савчина О.М. привертає пошук дієвих технологій, методик щодо інтенсифікації розвитку мовлення дошкільників під час опанування ними, за допомогою дорослих, державної та рідної мов.

 Олександр Михайлович в постійному пошуці новітніх методів і прийомів в процесі підготовки майбутніх спеціалістів в галузі дошкільного виховання України. Не може не викликати тривоги й викривленість і вкрай низький рівень знань студентської молоді щодо сексуальної культури людства, тому в жалюгідному стані знаходиться статеве виховання дітей дошкільного віку, з урахуванням гендерного та вікового сприйняття даної проблематики вихованцями ЗДО. Ліквідація ханжеської сором’язливості, істинні / наукові знання, усвідомлення сексуальної культури, як важливої частини гармонійного розвитку особистості при комунікуванні з особистостями протилежної статі є предметом майбутніх наукових досліджень О.М. Савчина.

Наукове керівництво. Савчин О.М. є керівником низки курсових проектів студентів денної та заочної форм навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», головною оцінкою успішності яких є науково – практичне застосування у навчально – виховному процесі закладів дошкільної освіти міста, області, країни.

 Під науковим керівництвом Олександра Михайловича постійно діє студентський науковий гурток / проблемна група: «Статеве виховання дітей дошкільного віку в сучасному світі», який користується щирою зацікавленістю з боку студентів всіх курсів.

Від 2016 року до теперішнього часу, Олександр Михайлович, враховуючи великий  практичний досвід  організаторсько – керівної та методичної роботи, є науково – практичним консультантом щодо організації та супроводу навчально-виховного процесу в ЗДО № 9 «Сонечко» міста Переяслав Київської області.

Основні наукові праці. Савчин Олександр Михайлович постійно, на регулярній основі, бере активну участь у різноманітних науково-теоретичних, науков-практичних заходах у вигляді конференцій, семінарів, вебінарів, як міського, обласного так і Всеукраїнського та міжнародного рівнів, результатом чого є наявність науково-популярних, консультаційних / дорадчих та/або дискусійних доповідей і публікацій з наукової та професійної тематики:

Савчин О. М. (2015). Роль внутрішнього мовлення у комунікативно – мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку. Вісник інституту розвитку дитини : матеріали ІV Міжнародної  науково – практичної конференції студентів і молодих вчених «Дитинство.  Освіта. Соціум», 376 – 379. (м. Київ).

Савчин А. М. (2015). Внутренняя речь в исследованиях Б.Ф. Баева. Международная научно – практическая конференция (м. Київ).

Савчин О. М. (2015). Навчання дітей дошкільного віку розповіданню в процесі різновікової взаємодії. збірник  Всеукраїнської науково – практичної конференції «Іноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об’єднання дошкільників».

Савчин О.М. (2015). Особливості різного типу розповідей дітей старшого дошкільного віку. Х Міжнародна науково – практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі – 2015» (м. Переяслав-Хмельницький).

Савчин О.М. (2016). Виховання безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку через використання ними розповідей різного типу. VI Міжнародна наук науково – практична інтернет – конференція «Безпека життєдіяльності, екологі я і охорона здоровя дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (м. Переяслав-Хмельницький).

Савчин О.М. (2016). Навчання різним типам розповідей дітей старшого дошкільного віку як лінгводидактична проблема. Збірник міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 55-річчю Інституту дошкільного виховання та 110-річчю із дня народження  О.В. Запорожця, 3, 159 – 161.

Савчин О.М. (2016). Психолінгвістична проблема навчання різним типам розповідей дітей старшого дошкільного віку. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції “Модернізація педагогічної освіти: виклики ХХІ століття” (м. Переяслав-Хмельницький).

Савчин О.М. (2016). Формування у дітей старшого науково – дошкільного віку стійких навичок безпечної поведінки у побуті, на вулиці, серед однолітків за допомогою використання всіх  типів розповідей. Всеукраїнський  науково – практичний семінар «Виховання духовної культури особистості в дошкільному закладі» (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин О.М. (2016). Виховання духовної культури  старших дошкільників шляхом вживаня ними всіх типів розповідей. Науково – практичний семінар для завідуючих дошкільними закладами м. Переяслав – Хмельницький і району «Організація безпеки життєдіяльності в дощкіллі», (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин О.М. (2016). Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку через використання всіх типів розповідей. Всеукраїнський методичний семінар – практикум «Інновації в моральному вихованні дошкільників: обгрунтування специфіки і досвід впровадження» (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин О.М. (2016). Розвиток контекстного мовлення дітей дошкільного віку в процесі продукування різного типу розповідей.  Збірник Науково – практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі –  2016″ (м. Переяслав-Хмельницький).

Савчин А. М. (2017). Формирование у детей старшего дошкольного умений создавать рассказы разного типа на родном языке. Сборник VIIІ Международного научно-практический семинара “Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы” (г.Барановичи, Беларусь).

Савчин А. М. (2017). Психологическое сопровождение занятий по формированию стойких умений у детей старшего дошкольного возраста. Сборник VIIІ Международного научно-практический семинара”Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы” (г.Барановичи, Беларусь).

Савчин О.М. (2017). Психологічні та педагогічні особливості дітей старшого дошкільного віку при продукуванні розповідей на морально – виховну тематику. Всеукраїнський науково – методичний семінар – практикум “Реалізація завдань морального виховання дітей дошкільного віку: калейдоскоп психолого – педагогічного супроводу” (м. Черкаси).

Савчин О.М. (2017). Психолінгвістичні особливості продукування розповідей всіх типів дітьми старшого дошкільнгоо віку. Збірник Міжнародна науково – практична конференція “Психолінгвістика в сучасному світі –  2017” (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин О.М. (2018). Розповіді різної типізації дітей старшого дошкільного віку як інструмент розвитку мовної свідомості маленької особистості. ІІ Міжнародна  науково-практична конференція “Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень” (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин А.М. (2018). К проблеме формирования у детей старшего дошкольного возраста стойких речевых умений: психолингвистический аспект. Сборник материалов ІХ Международного научно-практического семинара “Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы” (г. Барановичи, Беларусь).

Савчин О.М. (2018). Ефективне поєднання психолого-педагогічних мотиваторів розвитку професіоналізму педагогічних працівників дошкільної освіти України. Всеукраїнській науково – методичний семінар за участі Національної академії педагогічних наук України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненського обласного інституту післядипломної освіти, Консорціуму закладів післядипломної освіти, Українського відкритого університету післядипломної освіти (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин А.М. (2018). Инновационные подходы в процессе обучения детей старшего дошкольного возраста продуцированию рассказов всех типов. Конференциявебинар при участии УО “Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова” и кафедра психологии и педагогики дошкольного образования  ГВУЗ “Переяслав-Хмельницький государственный педагогический университет имени Григория Сковороды” (г. Переяслав-Хмельницький).

Савчин О.М. (2018). Формування моральної особистості старшого дошкілля на заняттях з розвитку мовлення під час продукування розповідей всіх типів. Всеукраїнській науково – методичний семінар – практикум “Формування моральної Я-концепції особистості дошкільника: діагностично – розвивальний контент”, Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ “Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”,  рівненський обласний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти (г. Переяслав-Хмельницький).

Савчин О.М. (2018). Психолінгвістичні особливості мовлення дітей п`ятирічного віку. Міжнародна науково-практична конференція “Психолінгвістика в сучасному світі –  2018” Міністерство освіти та науки, Громадська організація “Всеукраїнська асоціація психолінгвістів” (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин О.М. (2018). Психолого – педагогічні умови розвитку умінь дітей старшого дошкільного віку продукувати розповіді. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” Національної академії наук України (м. Київ).

Савчин О.М. (2018). Різнотипні розповіді дітей старшого дошкільного віку як інструмент комунікування між однолітками та дорослими під час освітнього процесу та у повсякденному житті. Тематичний напрям круглого столу “Конструктивні форми роботи особистісної взаємодії в освітньому просторі в межах круглого столу “Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності”, присвячений творчості спадщини І.О. Синиці в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ).

Савчин О.М. (2019). Инновационные подходы в процессе обучения детей старшего дошкольного возраста продуцированию рассказов всех типов. Международный вебинар «Актуальные проблемы современного образования»  при участии кафедры психологии и педагогики дошкольного ГВНЗ “Переяслав-Хмельницький государственный педагогический университет имени Григория Сковороды” и кафедры педагогики детства и семьи УО “Могилёвский государственный университет имени  А.А. Кулишова”(г. Могилёв, Беларусь и г. Переяслав-Хмельницький, Украина).

Савчин О.М. (2019). Норми та зразки моральності у всебічних розповідях старших дошкільнят. Всеукраїнський (з Міжнародною участю) науково-методичний семінар – практикум “Моральний патерн вихователя – базис моральної вихованості дошкільників” за участю Міністерства освіти та науки України, ДВНЗ “Переяслав – Хмельницький державний педагогогічний університет імені Григорія Сковороди”, Заклад дошкільної освіти(дитячий садок) спеціального типу № 29 “Ластівка” міста Черкаси (м. Черкаси).

Савчин О.М. (2019). Формування у дітей старшого дошкільного вікустійких умінь створювати розповіді всіх типів за допомогою іграшки та гри. Всеукраїнська науковопрактична конференція за участі Міністерства освіти та науки України, Національної академії педагогічних наук України,   Інституту проблем виховання НАПН України, Державногомузею іграшки (м. Київ).

Савчин О.М. (2019). Вихователь ЗДО як ключова фігура економічного зростання  України. ХІІ Міжнародній науково – практична конференція “Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою» (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин О.М. (2019). Інноваційні технології  щодо формування у дітей старшого дошкільного віку стійких умінь створювати  всі типи розповідей.  Збірник наукових статей ІІ Міжнародної науково – практичної інтернет-конференції “Інноваційні технології в дошкільній освіті, 139 – 141. (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин О.М. (2019). Науково – практичний підхід під час формування у дітей старшого дошкільного віку стійких навичок щодо створення розповідей всіх типів. Регіональний науково – практичний семінар дошкільних працівників Київської області “Проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти сьогодення: науково – практичний контент” (м. Переяслав – Хмельницький).

Савчин О.М. (2019). Формування стійких умінь у старших дошкільнят  щодо створення ними різнотипових розповідей в рамках реалізації програми та методичного комплекта “Впевнений старт”. Всеукраїнська науково – практичний вебінар “Організація освітньої роботи в ЗДО за програмою та навчально-методичним комплектом “Впевнений старт”. (м. Переяслав).

Савчин О.М. (2019). Тема доброти в розповідях всебічної типізації дітей старшого дошкільного віку. Міжнародний круглий стіл до Всеукраїнського дня добрих справ “Щедрий вівторок” за участю Міністерства освіти і науки України, ДВНЗ “Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імен Григорія Сковороди” (м. Переяслав).

Савчин Олександр Михайлович є автором ряду наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection; Іndex Copernicus; РІНЦ; Google Scholar; InfoBase Index:

Савчин О.М. (2015). Проблема внутрішнього мовлення в психолінгвістичній спадщині Б.Ф. Баєва. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 17, 127 – 134.

Савчин О.М. (2015). Роль внутрішнього мовлення у комунікативно – мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2(49), 157–162.

Савчин О.М. (2016). Психологічні та педагогічні особливості формування умінь у дітей старшого дошкільного віку продукувати розповіді різного типу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 38, 116–125.

Савчин О.М. (2018). Формування у дітей п’ятирічного віку умінь будувати розповіді всіх типів. Humanitarium, 2(2), 122 – 130.

Савчин О.М. (2018). Сучасні педагогічні підходи щодо формування умінь будувати різного типу розповіді в дітей старшого дошкільного віку. Наук. вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 3(62), 292 – 298.

Савчин О.М. (2018). Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати розповіді різних типів. Педагогічний процес: теорія і практика, 4(63), 111 – 119.                             

Савчин О. М. (2019). Формування у дітей старшого дошкільного віку стійких умінь створювати розповіді всіх типів за допомогою іграшки та гри. Гуманізація навчально – виховного процесу, 1(93), 322 – 340.

Alexander M. Savchin (2018). The problem of internal speech in B.F. Baev’s psycholinguistic heritage. PsycholinguisticsWeb of Science», 17.

Навчальні дисципліни: Саме з огляду на свій набутий багаторічний успішний практичний досвід Савчину Олександру Михайловичу вдається цікаво, з практичним наповненням, викладати для майбутніх фахівців у дошкільної освіти наступні дисципліни: «Дошкільна педагогіка», «Основи психолого-педагогічних досліджень», «Культура мовлення і практикум з виразного читання. Теорія і методика розвитку рідної мови і мовлення дітей дошкільного віку», «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Теорія та технології валеологічної освіти дітей дошкільного віку», «Організація дошкільної освіти», «Менеджмент дошкільної освіти», «Технологія проектування в дошкільній освіті», «Організація та керівництво дошкільним закладом будь-якої форми власності», «Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти».

Відзнаки виконавчих органів місцевого самоврядування:

1989 р. – Грамота міського відділу освіти Київської міського виконавчого комітету за  успішні результати щодо організації та контролю діяльності Дошкільного закладу за № 542 Радянського району міста Києва;

2009 р. – Подяка Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради за активне сприяння щодо організації реабілітації та фізичної культури для людей з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами слуху.

Відзнаки громадських організацій та неурядових організацій:

1996 р. – Подяка директора Програми «Перші кроки» Міжнародного Фонду «Відродження» в Україні за успішні результати щодо участі в експерименті по  впровадженню програми всебічного розвитку дитини «Перші кроки» на базі  дошкільного закладу за № 731 Печерського району міста Києва.

Перейти до вмісту