Калмикова Лариса Олександрівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Калмикова Лариса Олександрівна

Калмикова Л.О.

Калмикова
Лариса Олександрівна 

голова спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04, головний редактор збірника наукових праць Psycholinguistics, завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, доктор психологічних наук, професор

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 28 травня 1952 р. в м. Слов’янську, Донецької області.

Навчання. Після закінчення Слов’янської ЗОШ №12 (1959–1969) навчалася у Слов’янському державному педагогічному інституті(1969–1973 рр.) і отримала кваліфікацію: Викладач дошкільної педагогіки і психології у педучилищах, методист по дошкільному вихованню.

З 1979 по 1982 рр. навчалася в цільовій стаціонарній аспірантурі  інституту змісту і методів навчання АПН СРСР (м. Москва).

У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію «Наступність у навчанні рідної мови дошкільників і молодших школярів» (спеціальність 13.00.02 – методика мов).

У 1990 році присвоєно вчене звання доцента кафедри мовознавства і методики викладання мов.

У 2007 року отримала вчене звання професора кафедри дошкільної педагогіки і психології.

21 вересня 2011 року в спеціалізованій вченій раді Д 27.053.04 Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України захистила докторську дисертацію (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації: «Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку»).

Робота. З 1973 по 1979 рр. працювала викладачем психології , дошкільної педагогіки Шахтарського педагогічного училища. В цей же період виконувала обов’язки відповідального секретаря міської громадської організації товариства «Знання».

З 1979 до 1982 рр. навчалася в очній цільовій аспірантурі АПН СРСР.

З 1982 до 1987 рр. – асистент, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

З 1987 р. – старший викладач кафедри педагогіки і психології Переяслав-Хмельницької філії КДПУ ім. О.М. Горького.

З 1987 – 1990 рр. – декан педагогічного факультету.

З 1988 по 1992 рр. – доцент кафедри педагогіки і психології Переяслав-Хмельницької філії КДПУ ім. О.М. Горького.

З 1992 – 1996 рр. – доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Переяслав-Хмельницької філії КДПУ ім. О.М. Горького.

З 1996 р. була на посаді професора кафедри дошкільної педагогіки і психології ПХДПІ ім. Г.С. Сковороди.

З 1998 до 2005 рр. була проректором з навчально-виховної роботи, завідувачем кафедри дошкільної педагогіки і психології ПХДПІ ім. Г.С. Сковороди.

З 2005 р. – професор кафедри дошкільної педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2005 – 2015 рр. – завідувач лабораторії «Психолінгвістика розвитку дитини» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2015 р. – по даний час – професор-завідувач кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор психологічних наук, професор, академік національної академії наук вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України.

Суспільно-громадська діяльність. Л.О. Калмикова:

 • головний редактор збірника наукових праць Psycholinguistics (Web of Science Core Collection, Scopus) ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 • керівник наукової школи «Динаміка становлення проблематики української психолінгвістики в контексті розвитку вітчизняної та світової науки»;
 • академік Міжнародної академії Наук педагогічної освіти (МАНПО);
 • академік Національної академії наук вищої освіти України (відділення психології та соціології).

Л.О. Калмикова – член редколегій збірників наукових праць:

Л.О. Калмикова є членом:

 • науково-методичної комісії (підкомісій) 012 Дошкільна освіта сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • членом складу експертних груп МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в часності провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами (012 Дошкільна освіта);
 • член спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 • головою та членом одноразових спеціалізованих вчених рад, утворених в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 053 Психологія

Л.О. Калмикова є головою:

 • Правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів» (ВАПЛ) (https://vapl.pp.ua/).
 • оргкомітету щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Психолінгвістика в сучасному світі»;
 • оргкомітету щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційні технології в дошкільній освіті».

Л.О. Калмикова – члени міжнародної організації прикладної психолінгвістики (ISAPL ) International Society of Applied Psycholinguistics

Коло наукових інтересів. Психолінгвістика розвитку, рефлексивна психолінгвістика, лінгвопедагогічна психологія, психологія розвитку, психологія і психолінгвістика вищої освіти, методологія психології, мовленнєве спілкування й комунікація.

Наукове керівництво. Лариса Олександрівна є науковим консультантом та керівником здобувачів, аспірантів і докторантів. Під її керівництвом підготовлено: доктора психологічних наук, кандидата психологічних наук, 5 кандидатів педагогічних наук, доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія.

Основні наукові праці. Л.О. Калмикова має понад 200 публікацій, серед яких: дві одноосібні монографії; розділи у восьми колективних монографіях (дві з яких видано у видавництвах Німеччини та Польщі); 2 одноосібних навчальних посібники монографічного характеру під грифом МОН України; розділи у п’яти колективних навчальних посібниках; багаточисельні статті у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях (з них 9 – у виданнях, що входять до Web of Science, Scopus).

Основні праці за останні п’ять років:

Калмикова, Л.О. (2016). Діагностика і розвиток мовленнєвих мотивів старших дошкільнят. Дошкільне виховання,  5, 2–6.

Калмикова, Л.О., Харченко, Н.В.  & Бондаренко, Т.В. (2016). Діагностика мовленнєвого розвитку. Вихователь-методист дошкільного закладу, 11, 27-33.

Калмикова, Л.О., Харченко, Н.В.  & Бондаренко, Т.В. (2016). Діагностика мовленнєвого розвитку. Вихователь-методист дошкільного закладу, 12,  27-36.

Калмикова, Л.О. (2016). Розвиток комунікативної особистості в умовах смислової взаємодії. Л.О. Калмикова & Г.О. Хомич (Ред.), Розвиток особистості в різних умовах соціалізації: колективна монографія (с. 259–281). Київ: Видавничий Дім «Слово».

Калмикова, Л.О. (2016). Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс: навч. мет. пос. Київ: Видавничий Дім «Слово», 384 с.

Калмикова Л.О., Калмиков Г.В., Харченко Н.В. (2016). Психолого-педагогічні аспекти розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм вищої освіти. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Aktualne naukowe Problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka». Warszawa : Sp. z.o.o. «Diamond trading tour», str. 22–27.

Калмикова, Л.О. (2017). Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри: навч.-метод. посіб. Київ: Видавничий дім «Слово», 448 с.

Калмикова Л.О. (2017). Несвідоме і свідоме в засвоєнні дітьми рідної мови. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: тези І міжнар. наук.-практ. конф., м. Переяслав-хмельницький, 21 березня 2017; відп. ред. О.В. Дробот. Київ: Талком, С. 184-187.

Калмикова, Л. & Новікова, Г. (2018). Психолінгвістичні феномени «знання мови» і «знання про мову»: проблеми співвідношення й функціонування в мовленні дітей. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 23(1), 99–118. https://doi.org/10.5281/zenodo.1211606 (Web of Science Core Collection).

Калмикова, Л., Харченко, Н. & Мисан, І. (2018). Особливості розуміння дітьми дошкільного віку переносного значення прислів’їв та ідіом. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 24(1), 149-182. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-149-182 (Web of Science Core Collection).

Калмикова, Л.О. (2018). Що потрібно знати вчителю про знання у дітей мови та метамови. Початкова школа, 7, 54 – 58.

Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб : концепція, методика, технології : навчально-методичний посібник / І. О. Луценко, А. М. Богуш, Л. О. Калмикова, В. У. Кузьменко, С. І. Поворознюк, О. Д. Рейпольська; за наук. Редакцією І. О. Луценко. – Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 211 с.

Калмикова Л.О. (2018). Про особливості психолінгводидактичної теорії. Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції «Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини» (Тернопіль, 19-20 квітня 2018). Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка.

Калмикова Л.О. (2018). Інноваційні психолінгводидактичні технології розвитку мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку. Інноваційні технології в дошкільній освіті: Збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Переяслав-Хмельницький, 28-29 березня 2018 р. / за заг. ред.

Л.О.Калмикової, Н.В.Гавриш. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», С. 30–31.

Калмикова, Л., Волженцева, І., Харченко, Н. & Мисан, І. (2019). Без мотиву не буває цілеспрямованої мовленнєвої активності: своєрідність дитячих монологічних висловлювань. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 25(1), 107-146. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-107-146  (Web of Science Core Collection).

Калмыкова, Л., Харченко, Н. & Мысан, И. (2019). Психолингвистические особенности понимания детьми дошкольного возраста переносного значения пословиц. INTEGRATION. EDUCATION, 2, 517–530. http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol2.3972 (Web of Science).

Калмикова, Л. & Харченко, Н.В.  (2019). Психолінгводидактичні принципи формування у дітей старшого дошкільного віку навичок і вмінь аудіювання та говоріння. Рідна школа, 3–4 (1063), 53–59.

Kalmykova, L., Kharchenko, N. & Мysаn, І. (2019). Understanding of the Figurative Meaning by Preschoolers: Theoretical and Empirical Research. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, pp. 130-153.

Калмикова Л., Харченко Н., Мисан І. (2019). Перспективність і наступність в навчанні мови і розвитку мовлення дітей дошкільного молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 17 – 18 квітня, 2019). Київ: Міленіум, С. 70-71.

Мисан І. (2019). Моделювання інтенціонального простору дитячого мовлення. Психолінгвістика в сучасному світі – 2019: Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 24–25 жовтня 2019 року). Л.О. Калмикова Н.В. Харченко & І.В. Мисан (Ред.). Переяслав-Хмельницький. (Електронна книга). С. 78-83. та інші.

Larysa Kalmykova, Nataliia Kharchenko & Inna Mysan (2020). Philosophy of Language and the Language of Philosophy: a New Approach to Functional Classification of the World’s. Languages Philosophy and Cosmology, 25, 88-107. (Web of Science).

Калмикова Л. О (2020). Мовленнєва діяльність як один із виявів багатовимірного мовленнєвого феномена. І.В. Волженцевої. (Ред.) Психологічна безпека особистості. (міжнародна колективна монографія) Переяслав. 237-261 с.

Калмиков Г.В., & Калмикова Л.О. (2020). Професійно-мовленнєва діяльність і мовленнємовна компетентність як прояв соціального інтелекту особистості викладача закладу вищої освіти. Габітус, 17. с.78-83. http://habitus.od.ua/journals/2020/17-2020/16.pdf

Калмикова, Л., Харченко, Н., Волженцева, І., Калмиков, Г., & Мисан, І. (2020). Актуалізація проблематики внутрішнього мовлення в психолінгвістиці комунікації: результати систематичного огляду і метааналізу. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 28(1), 83-148. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-1-83-148 (Web of Science Core Collection).

Навчальні дисципліни: Методика викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти. Методологія та методика психолого-педагогічних досліджень. Науково-методична робота в системі дошкільної освіти. Наступність і перспективність у роботі ЗДО і початкової школи. Психолінгвістика вищої освіти.

Нагороди:

Заслужений працівник освіти України Київ (2020)

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (Київ, 2004);

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» МОН України (Київ, 2003);

Нагрудний знак «Почесний працівник туризму України» Держтурадміністрації України (Київ, 2003);

Почесна грамота Національної служби посередництва і примирення (Київ, 2018);

Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти (Київ, 2018);

Почесні грамоти Київської облдержадміністрації та обласної Ради;

Почесні грамоти та подяки Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Перейти до вмісту