Дудар Василь Леонідович - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Дудар Василь Леонідович

Дудар В.Л.

Дудар
Василь Леонідович 

кандидат історичних наук, доцент

Проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

          вівторок 1400-1600

кабінет 208
(корпус 1, поверх 2)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+38 (044) 293-11-24
dudarvasyl2013@gmail.com

Біографічні відомості. Народився 1 листопада 1982 року у м. Почаїв (Тернопільська область).

Навчання. У 1999 році із золотою медаллю закінчив Почаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. У 2004 з відзнакою закінчив навчання у магістратурі Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Історія» та здобув кваліфікацію магістра історії, викладача історії, вчителя правознавства. У 2008 році завершив навчання в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України». Тема дисертаційного дослідження: «Громадсько-політичний та культурний вплив Почаївського монастиря на населення Волині у ХІХ на поч. ХХ століття».  Диплом кандидата наук ДК №051362 від 28 квітня 2009 року, протокол №33-06/1. Рішенням атестаційної колегії МОН, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцент кафедри історії та культури України (Атестат № 12 ДЦ 039358 від 26.06.2014 року, протокол 5/02-Д).

Робота. З 27.08.2004 р. по 31.10.2005 р. – призначений на посаду вчителя історії та правознавства Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З 01.11.2005 р. по 12.09.2008 р. – аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

З 15.09.2008 р. по 31.08.2012 р. – викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 28.04.2009 р. – кандидат історичних наук.

З 03.09.2012 р. по даний час – доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2008 р. по 2019 р.– заступник декана філологічного факультету з навчальної роботи.

З 2019 р. по даний час – заступник декана соціоісторичного факультету з навчальної роботи.

Постійний учасник освітянських виставок, форумів, міжнародних та всеукраїнських  конференцій, тренінгів, спільних заходів зі стейкхолдерами.

Суспільно-громадська діяльність. Є членом громадської Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів. До кола наукових інтересів В.Л. Дударя входять проблеми історії та культури України XIX – XXІ ст., зокрема державно-церковні відносини.

Участь у міжнародних проектах:

Учасник міжнародного проекту Erasmus+ KA2 № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

– Ukrainian-Danish student summer camp (2016, 2017, 2018) “Human rights, democracy, diversity and moral values in modern society” Project manager;

– International educational exhibitions: «Education in Canada» (2016);

– Internship to the Czech Republic, Charles University (December, 2016)

– IREX Learn to Discern (L2D) – Media Literacy (November, 2019 – January, 2020)

Наукове керівництво. Здійснює керівництво кваліфікаціними роботами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Основні наукові праці. Має 37 опублікованих наукових праць. Серед них колективні монографії:

Педагогічна освіта Київщини у 80-90-х рр. ХХ ст.  Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська обл/ ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол тому В.П. Коцур (гол.) [та ін.]; НАПН України / В. Дудар. – К.: Знання України, 2013 р., та Енцеклопедичний словник символів України / за заг. редакцією О.І. Потапенка, В.П. Коцура, В.В. Куйбіди. – 7е вид. – Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2017. – 688 с.

Основні опубліковані праці:

  1. Дудар В.Л. «Союз русского народа» як засіб політизації духовенства Почаївського монастиря на початку ХХ століття / В.Л. Дудар// Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 24. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 96-101.
  2. Дудар В. Вплив духовенства Почаївського монастиря на культурно-освітнє життя Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Дудар // Рідна школа, №12 (972) грудень 2010 р. – С. 45-48
  3. Дудар В. Греко-католицький період в історії Почаївського монастиря (1721 – 1831 рр.) / В. Дудар // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 25. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 84-89.
  4. Дудар В. Вплив православного духовенства на освіту населення Волині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / В. Дудар // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 29. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 119-124.
  5. Дудар В. Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття / В. Дудар // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 34. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 59-64.
  6. Vasyl Dudar. Features of State and Church Relations in the Secjnd Polish Commonwealth the Context of the Ukrainian Greek Catholic Church Activity in 1920’s – 30’s. Spheres of culture/ Volume X, Lublin 2015. – p. 281-287
  7. Державно-церковна діяльність І.Огієнка (1919-1922 рр.) Zbior raportow naukowych. “ Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka” – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – 92 str.
  8. Дудар В.Л. Особливості державно-церковних відносин в ІІ Речі Посполитій в контексті діяльності Православної церкви в західній Волині та східній Галичині у 20-30-х роках ХХ ст. Наукові записки з української історії: збірник наукових статей / В.Л. Дудар – Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 44. 230 с.
  9. Дудар В.Л. Національно-патріотичне виховання молоді як основа громадянського суспільства. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб.наук.пр.: 2 2 т./ редкол.: Кремень В.Г. (голова); Коцур В.П. та ін./ В.Л. Дудар – К.: Вид-во ТОВ “Юрка Любченка”, 2019. Т.1. – 720 с.

Навчальні дисципліни: Історія видавничої справи, Історія науки і техніки, Історія культури України, Історія України.

Перейти до вмісту