Вчена рада Університету Григорія Сковороди в Переяславі переобрала голову, заступника та секретаря - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Вчена рада Університету Григорія Сковороди в Переяславі переобрала голову, заступника та секретаря

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Публікації > Новини > Вчена рада Університету Григорія Сковороди в Переяславі переобрала голову, заступника та секретаря

Підсумовували результати формування складу Вченої ради університету, обирали її голову, заступника та секретаря, затверджували систему ключових показників ефективності в контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних підрозділів – саме так можна підсумувати засідання Вченої ради університету, яке у очному форматі з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням соціальної дистанції відбулося сьогодні, 22 листопада, у конференц-залі імені Василя Сухомлинського.

Відповідно до п.1 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», пункту 4.3. Статуту університету Григорія Сковороди в Переяславі та згідно з рішення конференції трудового колективу (протокол від 19.11.2021р. №11) про обрання виборних представників до складу вченої ради університету увійшло 39 осіб.

Згідно з п.4.3.4. Статуту до складу Вченої ради Університету увійшли за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова Студентської ради Університету, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, голова профспілкового комітету Університету та керівник органу самоврядування Університету.

Також згідно з п.4.3.5. Статуту до складу Вченої ради Університету увійшли виборні представники (відповідно до подань озвучених  на конференції трудового колективу): 1) які працюють в Університеті на постійній основі та представляють наукових, науково–педагогічних працівників і обрані з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії та/або кандидатів наук (по два представники від кожного факультету); 2) які працюють в Університеті на постійній основі та представляють інших працівників Університету – педагогічний і навчально–допоміжний (один представник), адміністративно–управлінський (один представник), обслуговуючий (один представник); виборні представники аспірантів, докторантів (один представник); 3) представники органів студентського самоврядування відповідно до квот, визначених Положенням про Вчену раду Університету;

При цьому дотримано вимогу п. 4 ст. 36 Закону України про вищу освіту та п.4.3.5. Статуту, що  не менше ніж 75 відсотків складу Вченої ради Університету повинні становити наукові, науково–педагогічні працівники Університету (ми маємо 76,92%) і не менше 10 відсотків від її загального складу –виборні представники з числа здобувачів вищої освіти (ми маємо 10,26%).

Згідно з п.3. ст.36 Закону України «Про вищу освіту», пункту 4.3.3 Статуту університету Григорія Сковороди в Переяславі   Вчену раду Університету очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради (5 років).

Після обрання голови вченої ради він матиме можливість внести на голосування кандидатуру заступника та секретаря. Відповідно до п. 4.3.3. Статуту у період відсутності голови Вченої ради Університету його обов’язки можуть бути покладені на заступника голови Вченої ради Університету, обраного відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради університету. Отже відразу по оголошенню результатів голосування по голові вченої ради він зможе сформувати команду у обличчі заступника та секретаря.

Відтак, було підтримано пропозицію винести на таємне голосування на голову вченої ради кандидатуру Віктора Коцура – академіка НАПН України, заступника голови Національної спілки краєзнавців України, заслуженого працівник освіти України, доктора історичних наук, професора кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, автора понад 400 наукових праць. За результатами голосування протягом наступних п’яти років Вчену раду продовжить очолювати Віктор Петрович.

Поза обранням голови у кінцевому варіанті Вчена рада університету набула такого складу:

Хомич В. Ф.заступник голови вченої ради, голова конференції трудового колективу, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрових технологій навчання;

Зленко А. М.вчений секретар університету, кандидат історичних наук, доцент, секретар вченої ради, завідувач кафедри документознавства та методики навчання;

Коцур В. В. – ректор університету, доктор історичних наук, доцент;

–  Різник В. В. – проректор з навчально–методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;

Дудар В. Л. – проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, кандидат історичних наук, доцент;

Ковтун О. А. – проректор з міжнародних зв’язків та проектної  діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент;

Аврамич К. В. – студентка факультету гуманітарно–природничої освіти і соціальних технологій;

Беркут Р. В. – студент факультету фізичної культури, спорту і здоров’я;

Брехунець А. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки, керівник навчального відділу;

Воловик Л. М. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії, екології і методики навчання;

Гончаренко О. М. – декан факультету технологічної і математичної освіти, доктор історичних наук, професор;

Дем’яненко Б. Л. – декан факультету історичної і соціально-психологічної освіти, доктор політичних наук , професор;

Доброскок І. І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти;

–  Домарецький В. С. – голова студентської ради, студент факультету технологічної і математичної освіти;

Закопайло С. А. – голова первинної профспілкової організації, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму;

Ігнатенко Н. В. – декан факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор;

Коцур Н. І. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико–біологічних дисциплін і валеології, голова науково–методичної ради;

Куйбіда В. В. – декан факультету фізичної культури, спорту і здоров’я, доктор історичних наук, професор;

Кучеренко С.Ю. – декан факультету фінансово–економічної і професійної освіти, кандидат економічних наук, доцент;

Луцик О. О. – керівник відділу РЯ–технологій та зв’язків з громадськістю, голова наукового товариства студентів, аспірантів та молодих науковців, викладач кафедри документознавства та методики навчання;

Мазоха Г. С. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри  української і зарубіжної літератури та методики навчання;

Паламарчук О. М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки;

Пангелова Н. Є. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту;

Погребна Л. М. – начальник відділу кадрів;

Потапенко О. І. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української лінгвістики і методики навчання;

Прокопенко М. В. – студентка факультету педагогічної освіти,

менеджменту і мистецтва;

Редзюк В. В. – декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування;

Розсоха А. П. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, завідувач відділу аспірантури та докторантури;

Свириденко О. М. – декан факультету української та іноземної філології, доктор філологічних наук, доцент;

Столяренко О. В. – начальник експлуатаційно–технічного відділу;

Усик О. Ф. – керівник навчально–наукового центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

Хомич Г. О. – кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології;

Шапран О. І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, голова навчально–методичної ради;

Шапран Ю. П. – доктор педагогічних наук професор, завідувач кафедри біології, методології і методики навчання;

Шевчук Л. Д. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та методики навчання;

Шкира О. І. – директор бібліотеки університету;

Яременко О. І. – головний бухгалтер університету;

Ярощук Я.О. – аспірант.

«Відповідно до змін, що стосуються удосконалення сфери професійної діяльності закладів вищої освіти, парламентом, наприкінці 2019 року, було запроваджено так званий КРІ (ключові показники ефективності) ректорів. Така новація передбачає встановлення цільових показників діяльності закладу вищої освіти, досягнення яких має бути забезпечене протягом термінів зазначених у контракті керівника закладу вищої освіти. Одним із цільових показників ректора нашого університету є пункт про запровадження системи ключових показників ефективності в контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних підрозділів. Тому, Вченій раді було запропоновано затвердити ключові показники ефективності, передбачені в контрактах проректорів, деканів та керівників інших структурних підрозділів Університету Григорія Сковороди в Переяславі» коментує ще одне питання підняте на Вченій раді кандидат історичних наук, доцент, проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Василь Дудар.

Довідково. Згідно з п.1 ст.36 Закону України «Про вищу освіту» Вчена рада є колегіальним органом управління закладу вищої освіти, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника закладу вищої освіти. Позаяк попередній склад вченої ради був затверджений наказом №181 від 28.10.2016 р. (зі змінами наказ №265 від 18.12.2019 р., №208 від 07.10.2020р.) постала необхідність проведення конференції трудового колективу та затвердження оновленого складу вченої ради.

ОПУБЛІКОВАНО

Пресслужба Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі, дозволяється за умови посилання на uhsp.edu.ua. При копіюванні матеріалів порталу для інтернет-видань обов’язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.

Перейти до вмісту