Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі був створений 1 вересня 2020 року шляхом реорганізації природничо-технологічного, фінансово-гуманітарного та соціоісторичного факультетів.

Контингент студентів складає 677 особи (із них 367 – на денній формі навчання, 310 – на заочній). На факультеті підготовка фахівців ведеться за двома кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Факультет готує фахівців за такими спеціальностями:

  • Середня освіта (Біологія та здоров᾿я людини);
  • Середня освіта (Біологія);
  • Середня освіта (Географія);
  • Професійна освіта (Документознавство);
  • Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа);
  • Професійна освіта (Цифрові технології);
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Політологія;
  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Навчальний процес забезпечують 6 кафедр університету. У їх складі 79% викладачів з вченими ступенями та званнями (19 докторів наук, 41 кандидатів наук, 17 професорів, 27 доцентів, 10 старших викладачів, 14 викладачів, 10 лаборантів).

На факультеті створені необхідні кабінети та лабораторії, впроваджене сучасне інформаційне забезпечення навчального процесу, створено необхідну інформаційну навчально-наукову базу: навчально-методичні кейси (програми, силлабуси, хендбуки та ін.), наукові платформи, інформаційно оснащені читальні зали, бібліотеки, доступ до ресурсів Springer Link, Scopus, Web of Science Group та ін.

З метою об’єднання та консолідації наукових зусиль викладачів, молодих учених, аспірантів та студентів факультету створені студентські гуртки та проблемні групи, організовуються науково-практичні конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів.

На факультеті діє чітка система навчально-виховної роботи, яка передбачає організацію змістовного дозвілля студентів: спортивні та вокальні секції, гуртки іноземних мов та інше. Базовою ланкою виховної роботи на факультеті є діяльність кураторів. На факультеті гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій безпосереднє керівництво виховною роботою в групах здійснюють 33 куратори, які призначаються із числа досвідчених викладачів. Роботою кураторів на факультеті керує заступник декана з виховної роботи.

Важливим у розвитку факультету є розширення студентського самоврядування. Створено студентську раду та студентський деканат. Всі студенти забезпечені гуртожитком готельного типу.

Наукова робота студентів плідно представлена Науковим товариством факультету, а також залученістю молодих науковців у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету.

Активно проводиться інтернаціоналізація освітнього процесу. Науково-педагогічні працівники та студенти долучаються до різних міжнародних проєктів. Зокрема, здійснюється співпраця з Чеською агенцією розвитку та асоціацією міжнародних справ, Стамбульським фондом науки та культури. У межах реалізації завдань Міжнародного проєкту програми ЄС Erasmus + KA 2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем біології та основ здоров’я, лаборантом у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти), керівником гуртка в закладах позашкільної освіти учнівської молоді, педагогічним працівником у центрах розвитку дитини, займати відповідні посади в громадських і приватних установах.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем біології, лаборантом у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти),  керівником гуртка в закладах позашкільної освіти учнівської молоді, педагогічним працівником у центрах розвитку дитини, займати відповідні посади в громадських і приватних установах.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти мають право працювати вчителем (біології та основ здоров’я людини), завідувачем, керівником гуртка, методистом, лаборантом закладів загальної середньої освіти, професійної та професійно-технічної, фахової передвищої освіти, позашкільних навчально-виховних закладів, центрів розвитку дитини, професійного розвитку педагогів, навчально-реабілітаційних центрів, відділів освіти.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть обіймати посаду вчителя географії закладів загальної середньої освіти.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть обіймати посаду вчителя географії профільної школи.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Документознавство) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати: педагогом професійного навчання, майстром виробничого навчання, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу; документознавцем; організатором діловодства; організатором справочинства; офіс-менеджером; офіс-адміністратором; діловодом, офісним службовцем; асистентом референта; прес-секретарем; спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби; інспектором з кадрів; аналітиком інформаційних ресурсів; адміністративним помічником; документознавцем-аналітиком інформаційних служб, центрів, фірм.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Документознавство) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати: викладачем в закладах професійної освіти, викладачем закладу вищої освіти; документознавцем; адміністратором бази даних; аналітиком інформаційних ресурсів; головним адміністратором; адміністративним помічником; документознавцем-аналітиком інформаційних служб, центрів, фірм; керівником адміністративного підрозділу (завідувачем секретаріату), завідувачем канцелярії; керівником підрозділу кадрів і трудових відносин (начальником відділу кадрів; керівником/спеціалістом служби документаційного забезпечення управління; організатором діловодства; організатором справочинства; офіс-менеджером; офіс-адміністратором; референтом-помічником керівника; спеціалістом служби науково-технічної інформації.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) можуть займати посади: літературного редактора; коректора; редактора; випускового редактора; фахівця із підготовки рекламних текстів; фахівця поліграфічного підприємства; верстальника; макетувальника; педагога професійного навчання з видавничо-поліграфічної справи.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології) можуть займати посади педагог професійного навчання; викладач цифрових технологій закладу професійної освіти; фахівець з інформаційних технологій; системний адміністратор.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати у державних органах влади (спеціаліст II категорії в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади; спеціаліст II категорії відділу (управління) з питань внутрішньої політики у місцевих державних адміністраціях).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть здійснювати освітню та науково-дослідницьку діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах (політолог); науковий співробітник Центру з вивчення політичних процесів суспільства; викладач із соціально-гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх закладах; асистент кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати у місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування на посадах: радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад і громад, зокрема, спеціаліста з державних закупівель, адміністратора з електронних закупівель, спеціаліста зі зв’язків із громадськістю, державного соціального інспектора, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, організатора по роботі з персоналом, адміністративного секретаря, секретаря органу самоорганізації населення, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інструктора з організаційної роботи, інспектора з основної діяльності, інспектора з соціальних виплат, інспектора з ліцензування.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати на посадах в центральних і місцевих органах державної влади; в органах місцевого самоврядування; в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності; – на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть займати такі посади: керівник апарату місцевих органів державної влади (завідувач відділу, завідувач сектора апарату); керівник функціонального підрозділу; керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії); керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів); директор малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності); менеджер інформації, менеджер з добору, забезпечення і використання персоналу); фахівець у галузі бібліотечної справи; референт; музеєзнавець; архівознавець; менеджер з реклами; організатор справочинства.

Перейти до вмісту