Університет Григорія Сковороди в Переяславі починає набір студентів в китайському місті Лішуй / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav starts enrolling students in Lishui, Zhejiang Province - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Університет Григорія Сковороди в Переяславі починає набір студентів в китайському місті Лішуй / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav starts enrolling students in Lishui, Zhejiang Province

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Публікації > Можливості > Університет Григорія Сковороди в Переяславі починає набір студентів в китайському місті Лішуй / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav starts enrolling students in Lishui, Zhejiang Province

З метою розширення та поглиблення міжнародної співпраці в освітній сфері між в Китаєм та Україною, 13 травня 2022 року було проведено церемонію відкриття «Лішуйського приймального офісу Університету Григорія Сковороди в Переяславі». Організаторами заходу стали стабільний та надійний партнер та представник в Китаї Zhiqiu Education Technology (Ningbo) Co. та Zhejiang Botu Education Co.

Створення Лішуйського приймального офісу Університету Григорія Сковороди в Переяславі свідчить про те, що заклад було визнано та високо оцінено більшістю китайських студентів, як тих, що вже навчаються в університеті, так і тих, що прагнуть до нього вступити. З моменту старту співпраці по набору студентів, компанією Zhiqiu Education Technology (Ningbo) Co. постійно поглиблюється співпраця з багатьма китайськими університетами та компаніями, з метою відкрити більші можливості для набору китайських студентів, які прагнуть отримати кращу освіту в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. У рамках відкриття офісу проректорка з міжнародних зв’язків та проєктної діяльності Оксана Ковтун зауважила на важливості розвитку співпраці у галузі освіти, науки і культури з Китаєм.

Наразі Лішуйський приймальний офіс ставить за мету провести ефективну та багаторівневу промоційну компанію по набору студентів на програми всіх рівнів освіти (бакалавру, магістратури та аспірантури) Університету Григорія Сковороди в Переяславі у багатомільйонному місті Лішуй.

«Від імені всіх співробітників Китайського офісу я висловлюю солідарність з поточною ситуацією в Україні та бажаю Україні якнайшвидшого миру та стабільності. Ми продовжимо працювати разом, щоб сприяти культурним, освітнім, науковим і технологічним обмінам між Китаєм і Україною, а також робити більший внесок у дружбу між Китаєм і Україною. Головний наш пріоритет – розвиток співпраці в освітній сфері» зазначає директор китайської компанії.

«Наша співпраця дуже успішна, і я вірю, що з роками вона буде ставати все більш і більш плідною. Дозвольте від імені Університету Григорія Сковороди в Переяславі привітати вас із знаковою подією – відкриттям нового відділення з набору студентів до нашого університету в місті Лішуй. Це розширює можливості з набору та відкриває нові горизонти нашої співпраці. Також хочу відмітити участь Українсько-китайського центру Шовкового Шляху та особисто його директора Олександра Рижкова, адже завдяки ефективній роботі цього центру нам вдалося налагодити співпрацю із Китаєм. Вдячні за вашу підтримку!» говорить ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі Віталій Коцур.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі та Zhiqiu Education Consulting продовжують ефективно працювати разом, ставлячи за мету сприяння культурним, освітнім, науковим і технологічним обмінам, зміцнення дружби між Китаєм і Україною.

 

Інформацію надано відділом міжнародних звязків

In order to expand and enhance international cooperation in the field of education between China and Ukraine, on May 13, 2022 there was held an opening ceremony of the “Lishui Reception Office of Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav”. The organizers of the event were a stable and reliable partner and representative in China Zhiqiu Education Technology (Ningbo) Co. and Zhejiang Botu Education Co.

The establishment of the Lishui Admissions Office of Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav demonstrates that University has been recognized and appreciated by the majority of Chinese students, both students at the university and those aspiring to enroll. Since the beginning of the cooperation on the admission of students, Zhiqiu Education Technology (Ningbo) Co. has continuously developed deeper cooperation with many Chinese universities and companies to open up greater opportunities to enroll Chinese students seeking the best education at Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav.

The Lishui Admissions Office aims to conduct an effective and multi-level promotional campaign to attract students to all levels of education (undergraduate, graduate and postgraduate) programs at Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav in the multi-million metropolitan city of Lishui.

As the director of the Chinese company noted:

“On behalf of all China Office staff, I express solidarity with the current situation in Ukraine and wish Ukraine speedy peace and stability. We will continue to work together to promote cultural, educational, scientific and technological exchanges, and to contribute more to the friendship between China and Ukraine. Our main priority is the development of cooperation in the field of education.”

In turn, Rector Vitalii Kotsur said:

“We are very pleased to welcome you on behalf of the Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav! Our cooperation is very successful, and I believe that over the years it will become more and more fruitful. Let me congratulate you on the milestone event – the opening of a new Admission department at our university in the city of Lishui. It expands the admissions opportunities and opens up new horizons for our cooperation. I would also like to mention participation of the Ukrainian-Chinese Silk Road Center, personally its director Oleksandr Ryzhkov, because due to effective work of this center we managed to establish cooperation with China. Once again I would like to congratulate our partners on the expansion of opportunities and express my gratitude for support!”

Vice-Rector for International Relations and Project Activities Oksana Kovtun also noted the importance of developing cooperation in the field of education, science and culture with China.

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav and Zhiqiu Education Consulting continue to work together effectively, aiming to promote cultural, educational, scientific and technological exchanges, strengthening friendship between China and Ukraine

Перейти до вмісту