Факультет української та іноземної філології - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Факультет української та іноземної філології

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Університет > Структура > Факультети > Факультет української та іноземної філології

Факультет української та іноземної філології Університету Григорія Сковороди в Переяславі – це один зі структурних підрозділів університету, який має свою давню історію, свої давні традиції, свій власний потужний науково-педагогічний потенціал, визнаний як в Україні, так і за її межами. Діяльність науково-педагогічних працівників факультету спрямована на розвиток педагогічної та філологічної наук, на формування гармонійної, високодуховної особистості майбутнього педагога-філолога. Філологічний факультет було створено у 1986 році у складі Переяслав-Хмельницької філії Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького.

Діяльність професорсько-викладацького складу факультету спрямована на налагодження результативної міжнародної співпраці з такими зарубіжними навчальними закладами та установами, як Університет Магдебург-Стендаль (Німеччина), Західночеський університет у місті Плзень (Чехія), спілка «Історична майстерня Мерзебург–округ Заале» (Німеччина), Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», що уможливило масштабні міжнародні академічні обміни викладачами і студентами, зміцнило авторитет університету в наукових колах зарубіжжя.

Науково-методична діяльність викладачів реалізується в авторських та колективних монографіях, збірниках наукових праць та методичних матеріалів на допомогу вчителям середніх шкіл і студентам університету. Науковці факультету співпрацюють з академічними установами та провідними вищими навчальними закладами України: Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом української мови НАН України, Інститутом мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Інститутом літератури НАН України ім.  Т. Г. Шевченка та ін.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 14 загальноуніверситетських кафедр, а також три випускові кафедри: української лінгвістики та методики навчання, української і зарубіжної літератури та методики навчання, іноземної філології, перекладу та методики навчання. Кількість штатних працівників – 49 осіб.

Факультет української та іноземної філології об’єднує спеціальності:

– 014 Середня освіта (Українська мова і література)

– 014 Середня освіта (Англійська мова і література)

– 014 Середня освіта (Німецька мова і література)

– 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Факультет готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», а також «докторів філософії» у галузях філології та педагогіки.

Контингент студентів денної та заочної форм навчання станом на 1 лютого 2022 року складає 437 осіб.

На факультеті української та іноземної філології створено всі умови для успішного навчання студентів:

  • студенти-відмінники мають можливість отримувати спеціальні стипендії, брати участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах, продовжити навчання в аспірантурі;
  • на заняттях застосовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання;
  • поточний контроль засвоєння знань та підсумкова перевірка навчальних досягнень здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій;
  • студенти мають можливість пройти мовну практику за кордоном;
  • в університеті є сучасні гуртожитки;
  • студенти мають можливість реалізувати свої таланти й здібності в мистецьких і літературних студіях, що функціонують в університеті;
  • факультет має налагоджені зв’язки з організаціями та навчальними закладами Франції, Німеччини, Чехії.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, асистентом учителя.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, асистентом учителя, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу, вчителем спеціалізованого навчального закладу.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу, вчителем спеціалізованого навчального закладу.

Випускники спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати філологом-дослідником, гідом-перекладачем, лінгвістом, перекладачем, перекладачем технічної літератури, редактором-перекладачем, філологом.

Перейти до вмісту