Харченко Наталія Валентинівна - Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Харченко Наталія Валентинівна

Харченко Н.В.

Харченко
Наталія Валентинівна 

член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, завідувач лабораторії «Психолінгвістика розвитку дитини», доктор психологічних наук, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

ГРАФІК КОНСУЛЬТУВАННЯ:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Біографічні відомості. Народилася 17 Лютого 1977 р. в м. Переяславі-Хмельницькому.

Навчання. Після закінчення Переяслав-Хмельницької ЗОШ №1 (1984-1994 рр.) навчалася у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті ім. Г.С. Сковороди (1994-1999 рр.) – (спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання і музичне виховання»; кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь дітей дошкільного віку, музичний керівник» (КХ №11804223)). З 1999 р. до 2002 р. навчалася в цільовій стаціонарній аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Кандидат педагогічних наук (2005), спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови. Тема дисертації: «Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування» (дата захисту: 26 січня 2005 року в спеціалізованій вченій раді К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України). у 2010 р. отримала вчене звання доцент кафедри дошкільної педагогіки та методики навчання (Атестат доцента 12ДЦ № 024073). З 2016 р. до 2018 р. навчалася в магістратурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») – (спеціальність 053 Психологія; кваліфікація «Психолог. Викладач психологічних дисциплін» (М 18 №014736)). 14 травня 2019 року в спеціалізованій вченій раді Д 27.053.04 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») захистила докторську дисертацію (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації: «Психологія розвитку аудіювання у дітей дошкільного віку»).

2014 р. – стажування в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 12.09.2015 – 19.09.2015 – стажування у Вищій школі управління (м. Варшава, Польща). Сертифікат №1201. З 17.12. 2018 р. до 17.02.2019 р. – стажування в Жешувському Університеті (Польща).

Робота. 1998-1999 р. – музичний керівник ЗДО №6 «Малятко» (м. Переяслав-Хмельницький). З 2001 р. до 2007 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології, кафедри дошкільної педагогіки та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. 2007-2008 рр. – заступник декана, декан Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ). 2008 – 2009 р. – доцент кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ). З 2009 р. до 2018 р. – доцент кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З 2019 р. – професор кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Суспільно-громадська діяльність. Н.В. Харченко З 2013 р. – член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (МАНПО). З 2016 р. – завідувач лабораторії «Психолінгвістика розвитку дитини» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З 2017 р. – Заступник голови Правління Громадської організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів» (ВАПЛ). З 2019 р. – академік Національної академії наук вищої освіти України (відділення психології та соціології).

Н.В. Харченко – відповідальний секретар збірника наукових праць Psycholinguistics (ISSN 2309-1797; e-ISSN2415-3397) (Web of Science Core Collection – ESCI, Scopus); член редколегії збірника наукових праць Future Human Image (e-ISSN 2519-2604; p-ISSN 2311-8822).

З 2017 р. до 2018 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 27.053.04 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). З 2020 р. заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 27.053.04 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

З 2006 року і щорічно – член оргкомітету щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Психолінгвістика в сучасному світі».

Коло наукових інтересів. Психолінгвістика розвитку, педагогічна та вікова психологія, психолінгводидактика, психолінгвістичні аспекти розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Наукове керівництво. Н.В. Харченко здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Основні наукові праці. Н.В. Харченко має понад 140 публікацій, серед яких: одна одноосібна монографія; розділи у п’яти колективних монографіях (дві з яких видано у видавництвах Німеччини та Польщі); два навчально-методичні посібники (одноосібні); розділи у трьох колективних навчальних посібниках; статті у наукових виданнях (з них 11 – у виданнях, що входять до Web of Science); статті у зарубіжних виданнях; праці апробаційного характеру (понад 50 праць).

Харченко Н.В. (2018). Розвиток аудіювання у дітей старшого дошкільного віку. (Монографія). Переяслав-Хмельницький. Домбровська Я.М. 502 с.

Kalmykova, L., Kharchenko, N., & Мysаn, І. (2019). Understanding of the Figurative Meaning by Preschoolers: Theoretical and Empirical Research. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph (Part IІ, pp. 130–153). Warsaw : BMT Erida Sp. z o.o.

Харченко Н.В. (2016). Розвиток мовної особистості в умовах аудіювання. Л.О. Калмикова & Г.О. Хомич (Ред.), Розвиток особистості в різних умовах соціалізації (с. 282–310). Київ : Видавничий Дім «Слово».

Kharchenko N. (2015). Listening and Utterance-Reasoning Production in Ukrainian Children of a Pre-school Age. In H. Kyuchukov (Ed.), Acquisition of Slavic Languages (pp. 53–82). Munich : Lincom Academic Publisher. (1,7 др. арк.). ISBN 978 3 86288 671 5.

Харченко, Н.А. (2007). Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування. Л.О. Калмикова (Ред.), Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку (с. 177–230). Київ : Вид-во “ПП Медвєдєв”. (Рекомендовано МОН України. Лист від 24.07.06 р. № 1.4/18 – Г – 551).

Харченко, Н.В. (2007). Формування у дошкільників комунікативно-мовленнєвих навичок розповіді. Л.О. Калмикова (Ред.), Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку (с. 94–116). Київ : Вид-во “ПП Медвєдєв”. (Рекомендовано МОН України. Лист від 24.07.06 р. № 1.4/18 – Г – 551).

Харченко, Н.В. (2009). Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Методика виховної роботи” (для магістрів). Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”. 36 с.

Харченко, Н.В. (2006). Педагогічна практика студентів у ВНЗ 1-2 рівнів акредитації (педучилищах і коледжах): Навч.-метод. посібник. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 80 с.

Калмикова, Л.О., & Харченко, Н.В. (2013). Методика викладання дитячої психології та дошкільної педагогіки в педагогічних коледжах: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. Переяслав-Хмельницький : «ФОП Лукашевич О.М.», 2013. – 424 с. (Рекомендовано МОНМС України. Лист № 1/11-9801 від 18.06.2012 р.).

Харченко, Н.В. (2008). Психолінгвістика як наука про сприймання, розуміння і породження висловлювання. Л.О. Калмикова (Ред.), Психологія мовлення і психолінгвістика (с. 68–101). Київ : Вид-во «Фенікс», 2008. 235 с. (Рекомендовано МОН України. Лист від 31.07.2007 р. №1.4 / 18 – Г – 1338).

Харченко, Н.В. (2008). Теоретичні проблеми сучасної психології мовлення. Л.О. Калмикова (Ред.), Психологія мовлення і психолінгвістика (с. 103–135). Київ : Вид-во «Фенікс», 2008. 235 с. (Рекомендовано МОН України. Лист від 31.07.2007 р. №1.4 / 18 – Г – 1338).

Калмикова, Л., Харченко, Н., & Мисан, І. (2019). Проблеми моделювання процесів аудіювання у світові психолінгвістиці. Psycholinguistics, 26(1), 160 – 198(Web of Science Core Collection).

Калмыкова, Л., Харченко, Н., & Мысан, И. (2019). Психолингвистические особенности понимания детьми дошкольного возраста переносного значения пословиц. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, May 24th–25th, (рр. 517-530).  http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol2.3972 (Web of Science Core Collection).

Kalmykova, L., Volzhentseva, I., Kharchenko, N., & Мysаn, І. (2019). Без мотиву не буває цілеспрямованої мовленнєвої активності: своєрідність дитячих монологічних висловлювань. ПСИХОЛІНГВІСТИКА, 25(1), 107-146. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-1-107-146 (Web of Science Core Collection).

Калмикова Л., Харченко Н., Мисан І. (2018). Особливості розуміння дітьми дошкільного віку переносного значення прислів’їв та ідіом. Psycholinguistics, 24(1), 149-182. doi: 10.31470/2309-1797-2018-24-1-149-182 (Web of Science Core Collection).

Kharchenko N.V. (2017). Language Personality of a Preschool Child: Features of Development in the Process of Listening. Psycholinguistics, 21(1), 171–(Web of Science Core Collection).

Харченко Н.В. (2017). Аудіювання як предмет дослідження психолінгвістики. Psycholinguistics, 22(1), 226–245. doi:10.5281/zenodo.1088464 (Web of Science Core Collection).

Kharchenko N.V. (2017). Listening in the Paradigm of Activity Psycholinguistics. Science and Education a New Dimension, V(25), I.: 147, 37–41. (Index Copernicus).

Харченко Н.В. (2016). Розвиток мовної особистості дошкільника в контексті аудіювання: авторський підхід. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics, 19(1), 178–193. (Web of Science Core Collection).

Харченко Н.В. (2016). Суб’єктивність як істотна ознака аудіювання. Psycholinguistics, 20(1), 217–230 (0,6 др. арк.) (Web of Science Core Collection).

Навчальні дисципліни: Методика викладання педагогічних і методичних дисциплін у вищих навчальних закладах, Наукометрія, Вітчизняна й світова дитяча література для дітей дошкільного віку, Розвиток зображувальної діяльності дітей дошкільного віку, Психологія розвитку аудіювання у дітей дошкільного віку та ін.

Перейти до вмісту